NQ Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

NQ-k-hop-5-568_haicmbb-21-12-2021_16h45p10(22.12.2021_07h59p36)_signed