NHCSXH huyện triển khai, rà soát nhu cầu vay vốn đối với các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Công văn số 1049/NHCS-KHNV ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ảnh: Cán bộ NHCSXH triển khai chương trình tín dụng chính sách tại cuộc họp giao ban tại xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid – 19. Trong thời gian vừa qua NHCSXH huyện đã kịp thời báo cáo cấp Ủy, chính quyền địa phương, tham mưu các văn bản chỉ đạo; Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân các xã trong việc tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc từng chính sách cho vay ưu đãi cho cả giai đoạn 2022 – 2023 và từng năm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng vốn theo quy định, tránh trục lợi chính sách. Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 – 2023), gồm:

– Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

– Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

– Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

– Chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải dừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ những tháng đầu đầu năm 2022 NHCSXH huyện Ba Bể đã tích cực, chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội khác  đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, giúp kinh tế của địa phương sớm vượt qua các khó khăn. Góp phần thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT