Nghị Quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Ngày 20/12/2018 HĐND huyện đã ban hành Nghị Quyết số 157/ NQ – HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Chi tiết kèm theo:157 – NQ.pdf