NGHỊ QUYẾT Số: 378/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

2.NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2021-468_haicmbb-17-09-2021_15h12p19(19.09.2021_08h08p21)_signed