Ngày chuyển đổi số (10.10)

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 3681/UBND-Vp về việc tuyên truyền Ngày chuyển đổi số 10.10

Tại đây: VB tuyên truyền Ngày chuyển đổi số