Ngày 21/01/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 10/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 14/01 đến 21/01/2021)

Báo cáo của TBTT quốc gia

Báo cáo tuần 02 của tỉnh

BC covid tỉnh từ 30.12- 11.01

Công điện 64 của Chính phủ

CV 126 hướng đẫn xác định ca F0

CV 257 SYT cung câp tài liệu TT

CV 348 của UBND tỉnh

CV 396 của UBND tỉnh

CV 457 của UBND tỉnh

CV 574 của Tỉnh ủy BK

KH 31 thực hiện Chỉ thị 36

QĐ 37 SYT ủng hộ kinh phí

CV 348 của UBND tỉnh CV 457 của UBND tỉnh

Sở Y tế BC ngày 17.01

Sở y tế BC ngày 16.01 Sơ Y tế BC ngày 18.01

Sở Y tế BC ngày 19.01

Sở Y tế BC ngày 20.01

Thông báo 513a của Tỉnh ủy

Thông báo phí dịch vụ test nhanh covid

V.v người nhiễm covid tử vong