Năm 2017 huyện Ba Bể sử dụng trên 3,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Theo quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, năm 2017, huyện Ba Bể được cấp trên 3,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất./.

Phát triển rau sạch tại HTX Phương Đức xã Hà Hiệu góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới.

 Trong đó huyện đã cấp 2,6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân các xã Hà Hiệu, Cao Trĩ, Khang Ninh, Địa Linh; cấp trên 453 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 283 nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân hai xã Khang Ninh và Hà Hiệu. Hỗ trợ 100 triệu đồng thực hiện cải tạo môi trường 2 xã Khang Ninh, Hà Hiệu. Ngoài ra, huyện cũng dành một phần kinh phí để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. Hiện các xã đang tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.