Năm 2015: Huyện Ba Bể xây dựng 29 công trình từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Năm 2015 này, huyện Ba Bể sẽ đầu tư xây dựng 29 công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

Ảnh: Nhiều công trình đường giao thông nông thôn được hoàn thành tạo điều kiện  phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.


Trong đó có 23 công trình đường giao thông và 6 tuyến kênh mương với tổng số vốn 31,7 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được giao cho Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã chịu trách nhiệm trực tiếp phân bổ đầu tư hạng mục, công trình trên địa bàn để góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015. Được biết trong năm 2014, huyện đã triển khai thực hiện 23 công trình từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đến nay 18 công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.