Năm 2014: Huyện Ba Bể giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18,11 %

Theo số liệu rà soát, đánh giá của huyện, năm 2014 này, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 3,98% so với năm 2013 xuống còn 18,11 % ./.

 

Ảnh:


Theo thống kê hiện toàn huyện có 2.073 hộ nghèo/ 11.444 hộ toàn huyện bằng 18,11% , hộ cận nghèo 1.662 hộ chiếm 14,52%. Để đạt được kết quả giảm nghèo trên, huyện đã xây dựng kế hoạch xoá đói giảm nghèo gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn cách làm ăn, trợ giúp xóa đói giảm nghèo cho từng hộ, thường xuyên kiểm tra giám sát phân tích đánh giá tác động của chính sách, dự án, chương trình cũng như kết quả thực hiện xoá đói giảm nghèo. Tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động giảm nghèo,  an sinh xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo an tâm sản xuất,  nỗ lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác giảm nghèo của huyện vẫn còn bộc lộ những tồn tại như tỷ lệ hộ nghèo còn cao và thiếu tính bền vững, tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn khá cao; tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các xã, thị trấn, nhất là số xã có đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nguồn lực giành cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo còn hạn chế, công tác quản lý, sử dụng vốn vay chưa thực sự hiệu quả,  đặc biệt một số bộ phận dân cư còn thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, mạng nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ, không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách của Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Cấp phát gần 80 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú đợt 2 năm học 2014 – 2015
Bài tiếp theoHội Cựu chiến binh huyện Ba Bể: Đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế