Mỹ Phương nỗ lực giảm nghèo

Những năm qua, xã Mỹ Phương luôn quan tâm, chú trọng tới công tác giảm nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 11,3%. Đạt được kết quả này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực./.

 

Ảnh: Người dân phát triển kinh tế từ cây chè


Để đạt làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian qua đảng ủy, chính quyền xã  Mỹ Phương đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện địa phương. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nên tỷ lệ giảm nghèo của xã luôn đạt chỉ tiêu đề ra từ đó kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.  Năm 2015 này, xã Mỹ Phương phấn đấu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,9%.