LĐLĐ huyện Ba Bể: Tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Để chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên đoàn lao động huyện Ba Bể đang tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới./.

Đại hội Công đoàn Văn hóa – Thông tin Ba Bể

Để đại hội CĐCS thành công, Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo CĐCS các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp  chuẩn bị văn kiện đảm bảo chất lượng. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ; phân tích, nêu rõ nguyên nhân yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới;  Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, nhất là các chức danh chủ chốt, bảo đảm đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, uy tín, trưởng thành từ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa, tăng cường cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.  Đại hội cần tổ chức theo tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng tiến độ.  Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 có điểm mới là đại biểu sẽ bầu trực tiếp chức danh chủ tịch CĐCS. Quán triệt tinh thần đại hội công đoàn các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên công đoàn, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, nhận thức chính trị, vai trò trách nhiệm của đoàn viên công đoàn với đại hội công đoàn các cấp. Các CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, nhiệm vụ của mỗi người. Phát hiện, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, nhiệt tình trong mọi phong trào hoạt động, có trình độ chuyên môn, tham gia vào BCH công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới.. Đến thời điểm này đã có 6/37 CĐCS tổ chức xong Đại hội và phấn đấu sẽ hoàn thành Đại hội cấp cơ sở trong tháng 6 năm 2017.