kinh doanh, sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho người bệnh mắc COVID-19.

Ngày 05 tháng 3 năm 2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện ban hành văn bản số 35/CV-VP về việc  kinh doanh, sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho người bệnh mắc COVID-19.

Kèm theo: VB số 35 sử dụng thuốc trong điều trị Covid-19