Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 15/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 130 đảng viên mới kết nạp thuộc các chi đảng bộ trong toàn huyện./.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2017 .

          Trong thời gian 6 ngày từ 15 – 20/5, đảng viên mới sẽ được các báo cáo viên của huyện truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng  và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu  Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

          Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên thấy được sự cần thiết trong việc phải luôn phấn đấu, không ngừng học hỏi để hoàn thiện nhân cách bản thân; sống tốt hơn và có ích hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao cho; kiên quyết giữ vững lập trường cách mạng, luôn gương mẫu trong các nhiệm vụ chính trị và cuộc sống đời thường để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.