Kế hoạch Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Ngày 13/7/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 299/KH-BQL về việc Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Nội dung Kế hoạch: Kế hoạch tiếp nhận viên chức huyện Ba Bể