KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Kế hoạch số 91.KHJ-UBND của UBND tỉnh về TT Tổng điều tra Kinh tế năm 2021