Huyện ủy Ba Bể tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 22/1/2014, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy./.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế – xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

     Theo kế hoạch, sau hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy Ba Bể sẽ tiến hành phổ biến quán triệt nội dung của các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn, đồng thời triển khai vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, sớm đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống./.

Bài trướcBa Bể: Chăm lo tết cho đối tượng nghèo
Bài tiếp theoToà án nhân dân huyện Ba Bể: Xét xử lưu động tại Tiểu khu 4 Thị trấn – Chợ rã