Họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện đánh giá công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Chiều ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10/2021 để báo cáo các hoạt động trong tháng qua, tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn và thông qua một số tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2022, Đề án phát triển du lịch, phân bổ ngân sách năm 2022 và một số nội dung khác. Tham dự có các đồng chí Lưu Quốc Trung– Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì cuộc họp, đồng chí Ma Văn Duy- Phó thường trực Hội đồng nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các các đồng chí Thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban thông qua các báo cáo và các Dự thảo văn bản trình Huyện ủy xem xét cho chủ trương và trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp tới và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, các đồng chí Thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất với các Dự thảo văn bản.

Ảnh: Các đồng chí thành viên UBND huyện thông qua nội dung.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Lưu Quốc Trung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận một số vấn đề sau: Giao các đơn vị liên quan, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện các Dự thảo gửi về UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản xin chủ trương của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân theo quy định.

Ảnh: Đ/c Lưu Quốc Trung- Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp.

Tác giả: La Thị ngân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện