Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 10 Nhiệm kỳ 2015- 2020

Chiều ngày 02/10, BCH đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giao tỉnh ủy./.

Đồng Ma Từ Đông Điển – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giao tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan với tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 101% so với KH; duy trì và phát triển đàn gia súc trên 60 nghìn con, đạt 95,4% KH; thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 27/9 được trên 17,3 tỷ đồng, đạt 65% KH; giải ngân vốn xây dựng cơ bản được hơn 57 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn được 163 giấy = 461 thửa; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện, đến nay bình quân mỗi xã đạt 8,13 tiêu chí. Huyện đang tích cực chỉ đạo 2 xã Cao Trĩ và Hà Hiệu phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, chú trọng nâng cao chất lượng của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Ba Bể đã nghiêm túc chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đó là công tác chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở một số địa phương chưa kịp thời; tiến độ xây dựng nông thôn mới và thi công các công trình xây dựng cơ bản nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, trồng rừng mới đạt thấp; Công tác quản lý trật tự xây dựng, khai thác cát sỏi, quản lý hành lang an toàn giao thông chưa chặt chẽ …

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đảng bộ huyện Ba Bể đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2017, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông và việc khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Ba Bể trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Ba Bể cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chỉ tiêu và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị tốt các điều kiện cho Diễn tập khu vực phòng thủ và Tuần lễ du lịch Ba Bể 2017. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy mong rằng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Dương Văn Tuyến yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đã đề ra trong năm 2017./.