Hà Hiệu: Đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xã Hà Hiệu luôn xác định tập trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới qua đó nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

 


Ảnh: Y tế xã đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, ngay khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hà Hiệu đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo, nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngũ bí thư chi bộ, các trưởng thôn và người có uy tín trên địa bàn xã về chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ cho nhân dân trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 Sau 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xã Hà Hiệu đã đạt đã được 8/19 tiêu chí đó là: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bưu điện chợ, hộ nghèo, cơ cấu lao động, Hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội. Để có được kết quả trên, là nhờ cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên bám sát cơ sở để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tiêu chí nào cần chú trọng trước thì sẽ ưu tiên thực hiện trước.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, kinh tế – xã hội của xã Hà Hiệu ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi đáng kể, hệ thống giao thông nông thôn được mở mang, bê tông hóa, nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng hàng hóa bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên… xã Hà Hiệu phấn đấu sẽ đạt thêm từ 2 tiêu chí nữa trong năm 2015 này./.