ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HUYỆN BA BỂ THAM GIA DIỄU HÀNH HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” NĂM 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ĐVTN học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn huyện Ba Bể về công tác phòng chống ma túy. Sáng ngày 26/6/2018 kỷ niệm ngày “Thế giới phòng chống ma túy”;”Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6/2018). Huyện đoàn Ba Bể phối hợp với Công an huyện, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Ba Bể tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. Tham gia hoạt động có 50 ĐVTN, lực lượng vũ trang thuộc các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 Toàn cảnh đoàn diễu hành

Đây là một hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy đặc biệt là trong thanh, thiếu niên với các hoạt động đề cao lối sống lành mạnh, không sử dụng ma túy, động viên ĐVTN tham gia công tác phòng chống ma túy tại các địa bàn dân cư. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Đây là một hoạt động thiết thực tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Công an về “Phối hợp hành động, phòng chống ma túy trong thanh niên”.

Đoàn diễu hành đến địa phận xã Địa Linh