Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể về việc Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Tài liệu tuyên truyền:

  1. Định hướng tuyên truyền tháng 6 của huyện

2. Đề cương tuyên truyền Phạm Hùng