Đề cương tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc ĐOàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tài liệu tại đây: Đề cương TT ĐH ĐTN