Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào -Việt Nam”

Ngày 04/7/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Văn bản số 103-CV/BTGHU về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022

Đường link: https://vietlao.dangcongsan.vn/