Cung cấp thông tin tuyên truyền

Ngày 27/10/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn số 300/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Tại đây:truyên truyền Tuần 44