cung cấp nội dung tuyên truyền

Ngày 08/11/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành văn bản số 312/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng , chống dịch Covid-19 ( tuần từ ngày 07/11 đến 12/11/2022)

Tại đây:Tuần 46