Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( từ ngày 08/7 đến ngày 15/7 năm 2022)

Ngày 11/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Công văn số 167/CV-VHTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn(từ ngày 08/7 đến ngày 15/7 năm 2022)

Tải tài liệu tại đây

VB VHTT tuyên truyền Covid-19 08.7 đến 15.7./.