cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19(tuần từngày 13/8đến 19/8/2022)

Ngày 16/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 205/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19(tuần từngày 13/8đến 19/8/2022)

Tại đây: Tại đây