cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19(tuần từngày 10/9đến 17/9/2022)

Ngày 14/9/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 245/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ 10/9 đến 17/9/2022).

Gửi kèm theo: Tại đây