cung cấp nội dung truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từngày 08/10đến ngày 15/10/2022)

Ngày 10/10/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Văn bản số 281/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từngày 08/10 đến ngày 15/10/2022).

Tại đây: VB tuyên truyền ngày 10.10