Công văn về việc thực hiện Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Y-te-Tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-hieu-qua-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-19_cumtbb-23-11-2021_14h22p19(23.11.2021_14h26p24)_signed