Công văn điều chỉnh nội dung mục 3 Công văn số 4858/UBND-VP ngày 15/12/2021 của UBND huyện về tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

CV số 4924 của UBND huyện về việc điều chỉnh nội dung số 3 tại VB 4858 về công tác phòng chống dịch covid-19