Công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Ba Bể

Tại đây:

Quyet dinh cong khai du toán NS 2023

bieu kem theo cong khai 2023