Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ba Bể

Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Phó Trưởng ban phụ trách: Hoàng Ngọc Thể
Điện thoại: 0281.3876. 523; 0983.876.523

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ theo Quyết định số 244/QĐ-UB ngày 3/5/2002 của UBND huyện Ba Bể về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng cơ bản, Ban Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ba Bể có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực hiện các dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do UBND huyện làm chủ đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.