Ba Bể:Trên 1400 hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo

Theo số liệu báo cáo của Hội liên hiệp phụ nữ huyện, từ năm 2012 đến nay, toàn huyện có trên 1400 hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo./.

 

Ảnh: Phụ nữ xã Chu Hương phát triển kinh tế từ nuôi dê


Để hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo có hiệu quả, hàng năm Hội liên hiệp phụ nữ huyện và các cấp hội cơ sở đã tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng và xác định nguyên nhân đói, nghèo để có hình thức phù hợp giúp chị em thoát nghèo. Với phương châm hỗ trợ vốn đi đôi với trang bị kiến thức sản xuất, phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn tổ chức chuyển giao KHKT, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng mô hình trình diễn cho chị em phụ nữ; góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng hiệu quả sử dụng vốn vay. Từ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, rất nhiều phụ nữ không chỉ biết cách làm ăn có hiệu quả và thoát nghèo bền vững.