Ba Bể triển khai tuyên truyền các văn bản của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật an toàn vệ sinh lao động và các mô hình học tập của Hội khuyến học Việt Nam

Huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền một số văn bản của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Luật an toàn vệ sinh lao động và các mô hình học tập theo Quyết định số: 448/ 2015 của Hội Khuyến học Việt Nam cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn./.

Toàn cảnh hội nghị

          Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các báo cáo viên triển khai, tuyên truyền một số nội dung mới nhất của Luật BHXH, BHYT, BHTN, một số điều của Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25 tháng 6 năm 2015 về Luật an toàn vệ sinh lao động; Triển khai về các mô hình học tập theo Quyết định số: 448/QĐ-KHVN, ngày 01/12/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên , người lao động và các tầng lớp nhân dân về những văn bản liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của người lao động khi tham gia các loại hình bảo hiểm, những quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và  đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai đại trà các mô hình học tập  như “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn  huyện.