Ba Bể: Trên 3.300 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị

Năm 2014, huyện Ba Bể đã tổ chức mở 33 lớp với 3.304 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị ./.

 

 

 

Trong đó bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng được 7 lớp với 440 học viên, bồi dưỡng lý liận chính trị cho đảng viên mới kết nạp được 2 lớp với 177 học viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 với 91 học viên, tổ chức 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường học và các  lớp cho các tổ chức hội đoàn thể…Nhìn chung các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn huyện ngày càng được chú trọng và nâng cao về chất lượng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và chủ động lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng với báo cáo các chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự, chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông… cho đông đảo cán bộ, đảng viên tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể. Nhờ đó nhận thức, trình độ lý luận chính trị và kỹ năng công tác của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào thành tựu chung  của địa phương.