Ba Bể: Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáng ngày 17/2, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đống chí trong TT Huyện ủy, HĐND, UBND, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Bể luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ huyện đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từng thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Huyện Ba Bể cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định của Chính phủ. Đến nay đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh kết quả đạt được, thì việc đổi mới phương thức lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn tới hoạt động chưa hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chính trị. Công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy chưa được thường xuyên, một số tổ chức đảng, đảng viên chưa gương mẫu trong công tác làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng…

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết: đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục chỉ đạo về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị trong thời gian tới; việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả cần có lộ trình để phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng cao, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn …/.