Ba Bể: Tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2013

Ngày 19/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Ba Bể đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2013 cho các đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó các trường Mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

       Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 16-19/7, các học viên dự lớp bồi dưỡng sẽ được báo cáo viên của huyện truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, báo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình tình mới. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp Ban giám hiệu các nhà trường nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đồng thời nắm bắt được âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.  

       Trong các ngày từ 23/7 – 02/8 tới, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện sẽ tiếp tục mở 2 lớp bồi dưỡng KTQP – AN đối tượng 4 cho các đồng chí là chuyên viên cấp huyện và cán bộ, giáo viên các trường học còn lại trên địa bàn huyện./.