Ba Bể tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Ngày 25/01/2013, Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2012, huyện Ba Bể đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác củng cố, xây dựng đảng. Các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, ở lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng lương thực có hạt của huyện năm 2012 đạt 6.352,7ha, bằng 106% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 28.300 tấn, đạt 102,86%; lương thực bình quân đầu người 580kg/người/năm; các cây trồng khác cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu (dong riềng đạt 156,8%, cam quýt đạt 128%, cây sắn đạt 186,4%…); công tác chăn nuôi được quan tâm và phát triển, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, đàn lợn trong năm đạt 181%, đàn gia cầm đạt 151,2%.

Các mô hình khuyến nông thực hiện trong năm như: Thâm canh giống lúa thuần bằng phương pháp sạ hàng, thâm canh giống lúa thuần Khang dân, mô hình hồng không hạt, nuôi cá rô phi đơn tính, sa nhân tím, mô hình tiêm phòng vacxin ký sinh trùng máu… cho kết quả khá thành công.

Trong công tác trồng rừng, năm 2012, huyện Ba Bể thực hiện trồng rừng theo Chương trình 147 được 2.040,7ha, đạt 97% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 61%.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giáo dục đào tạo có bước phát triển, học sinh hoàn thành các bậc học trong năm học 2011 – 2012 của huyện đạt từ 98% trở lên, 16/16 xã, thị trấn duy trì công tác phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS; công tác y tế được quan tâm thực hiện, số người sinh con thứ 3 trở lên giảm 12 người so với năm 2011, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,97%, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 1,7%. Năm 2012, huyện xây dựng được 05 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt 150% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác lao động thương binh và xã hội, công tác văn hóa thông tin và dân tộc được huyện duy trì, quan tâm thực hiện. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vừng và ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 114% kế hoạch huyện giao, 115% kế hoạch tỉnh giao và 117% kế hoạch trung ương giao.

Trong công tác xây dựng Đảng và cùng cố hệ thống chính quyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng huyện thường xuyên thực hiện tốt, kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến mỗi cán bộ đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và công tác tổ chức bộ máy cán bộ thường xuyên được huyện chú trọng thực hiện. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp mới 159 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 154 đảng viên; chuyển đảng sinh hoạt đi và đến cho 154 đồng chí; trao tặng huy hiệu đảng cho 83 đảng viên đủ 30, 40, 50, 60 tuổi đảng.

Năm 2012, thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau một năm thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân huyện Ba Bể đã được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, tinh thần và thái độ của đội ngũ cán bộ trong phục vụ nhân dân, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm và gắn bó với với cấp ủy, cơ quan, tổ chức; tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ các chức đảng và đảng viên, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong năm, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết. Các đơn vị đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Nhìn chung, công tác kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, huyện Ba Bể vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Trong đó, năm 2012, có công tác giải ngân và giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt kế hoạch (giải ngân đạt 64,18%, giảm tỷ lệ hộ nghèo được hơn 3%); công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ; tiến độ hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới còn chậm…

Năm 2013, huyện Ba Bể đề ra các chỉ tiêu chính: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 27.000 tấn trở lên, bình quân lương thực đầu người đạt 590kg/năm; trồng mới 2.620ha rừng theo Quyết định 147; khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 190 tấn; thu ngân sách địa bàn đạt 13,500 tỷ đồng; 15/15 xã hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới; hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ít nhất 5%; tuyển quân đạt 100%; phấn đấu kết nạp trên 150 đảng viên mới; xây dựng 85% trở lên số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, có ít nhất 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 85% các tổ chức hội, đoàn thể đạt khá trở lên…

Đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Năm 2012, nhìn chung huyện Ba Bể đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên, cùng với những thành tích đạt được vẫn còn những tồn tại nhất định. Đó là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất phát triển kinh tế, tăng thu nhập chưa thực sự sâu rộng; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa cao; công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện chưa thực sự nghiêm túc, vẫn còn một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước; tiến độ giải ngân trong xây dựng cơ bản còn chậm; một bộ phận tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thưc hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 chưa nghiêm túc.

Năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2015, là năm quan trọng quyết định sự thắng lợi của cả giai đoạn. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ huyện Ba Bể cần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh, chỉ đạo, tập trung triển khai nhiệm vụ từ cấp huyện đến cơ sở ngay từ đầu năm, trước hết là công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ được chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cũng như của huyện trong phát triển kinh tế, xã hội; hướng dẫn, chỉ đạo người dân sản xuất đúng tiến độ mùa vụ, đồng thời quan tâm đến công tác chọn giống, phòng chống dịch bệnh, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao; theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị từ huyện đến cơ sở thực hiện kiểm tra, xử lý vướng mắc trong từng giai đoạn của công tác xây dựng cơ bản (tư vấn, thiết kế, thi công) nhằm thực hiện giải ngân đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, không để tình trạng thất thoát nguồn tài chính, ngân sách.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị huyện cần làm tốt công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng và đúng vấn đề. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, đồng chí đề nghị huyện cần quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức vui tết lành mạnh, tiết kiệm và không quên sản xuất.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 nhận giấy khen

Các cơ sở tổ chức đảng trong sạch vững mạnh nhận giấy khen

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ sở tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cơ sở, đơn vị tiên tiến cũng đã được nhận giấy khen của huyện trao tặng./

Bài trướcBa Bể: Kết quả học kỳ I năm học 2012 – 2013
Bài tiếp theoTập đoàn Vingroup phối hợp cùng Báo Nông nghiệp tặng quà hộ nghèo tại huyện Ba Bể