Ba Bể tổ chức hội nghị triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Ngày 13/12, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị “Triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2017”./.

Toàn cảnh hội nghị

Đến ngày 31/12/2016, huyện Ba Bể có 86,8% số hộ nông thôn có nhà tiêu, trong đó có  65,5% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 97,4% người dân dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 9,9% người dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Tuy vậy, điều kiện vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh cộng đồng chưa được cải thiện nhiều, bệnh tật có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường vẫn xảy ra rải rác hằng năm, nguy cơ bệnh tật học đường liên quan đến dinh dưỡng, môi trường gia tăng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; kế hoạch nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi năm 2017 của ngành y tế và hướng dẫn thực hiện các hoạt động cốt lõi của chương trình, hướng dẫn biểu mẫu thực hiện chương trình vệ sinh năm 2017, hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi cấp xã. Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức, thái độ hành vi của người dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân. Từ nay đến hết năm 2017, chương trình sẽ triển khai tại 4 xã Khang Ninh, Hà Hiệu, Phúc Lộc và Mỹ Phương trong đó xã Phúc Lộc thực hiện gối cho năm 208, 404  gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách  sẽ được hỗ trợ kinh phí làm nhà tiêu. Việc thực hiện chương trình có ý nghĩa quan trọng, cũng là nguồn lực để thực hiện chương trình Nông thôn mới tại địa phương.