Ba Bể tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1178/KH-SGDĐT tỉnh Bắc Kạn, Phòng giáo dục đào tạo huyện Ba Bể xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục Đào tạo trong huyện./.

Nội dung học tập bồi dưỡng lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2018. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Toàn cảnh 1 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2018

Thông qua các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.