Ba Bể tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2016. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã và các thôn bản trên địa bàn huyện Ba Bể đang nghiêm túc triển khai, thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử với quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử thành công./.

 

Những ngày này, cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, xã Bành Trạch đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để đảm bảo quy trình tổ chức thực hiện đúng luật, đúng thời gian các nội dung theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo bầu cử  xã được thành lập và khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử ở địa phương. Với 25 đại biểu HĐND xã được bầu trong nhiệm kỳ này, Ủy ban bầu cử xã Bành Trạch đã tiến hành hiệp thương lần 1 với 50 ứng cử viên được giới thiệu, trong đó tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài đảng đều đạt yêu cầu so với quy định. Đến nay xã đang triển khai các nấc bước quy trình của luật bầu cử theo quy định.

 

Ảnh: Ủy ban bầu cử xã Bành Trạch họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021


Còn tại xã Cao Trĩ, xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu trọng tâm, mấu chốt của cuộc bầu cử, nên việc giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử phải là những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cầu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ xã Cao Trĩ đã giới thiệu được 40 đồng chí  tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, xã đang tiến hành lấy ý kiến nhận xét của cử tri  nơi công tác đối với những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Ảnh: Thôn Bản Ngù 2 xã Cao Trĩ huyện Ba Bể lấy ý kiến nhận xét đối với đại biểu tham gia ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Theo Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của huyện Ba Bể, tính đến ngày 16/2, tất cả các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 1 đảm bảo theo đúng hướng dẫn, đúng luật. Để đảm bảo cho công tác bầu cử được diễn ra đúng trình tự, kế hoạch, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, Uỷ ban bầu cử huyện thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó,  huyện Ba Bể  sẽ có 31 đại biểu HĐND cấp huyện được bầu, trong đó đại biểu tái cử có 15 đại biểu, chiếm 21 %; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi có 11 đại biểu, chiếm 15 %; người ngoài Đảng có 7 đại biểu, chiếm 10%. Tổng số người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện sau hội nghị hiệp thương lần 1 là 71 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu là 390 đại biểu. Đến nay, Uỷ ban bầu cử  huyện Ba Bể đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, các xã, thị trấn có 117 tổ bầu cử.  Huyện Ba Bể cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp trách nhiệm, thống nhất giữa thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ các cấp để thực hiện tốt và đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Ba Bể đang giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

Ảnh: MTTQ huyện Ba Bể lấy ý kiến nhận xét đối với đại biểu tham gia ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Theo ấn định, ngày 22/5/2016 sẽ là ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, ngày mà người dân Việt Nam sẽ được đi bỏ những lá phiếu thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân chính vì vậy thời gian từ nay đến ngày tổ chức cuộc bầu cử không còn nhiều, đòi hỏi các cấp ủy huyện Ba Bể phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt đảm bảo cuộc bầu cử tổ chức thành công, thực sự dân chủ, đúng pháp luật và là ngày hội của toàn dân.