Ba Bể tập trung tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016

Những ngày này, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể đang tổ chức tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

 

Ảnh: Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Địa Linh nhiệm kỳ 2011 – 2016.


          Đánh giá chung tại các địa phương cho thấy, qua nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND các xã, thị trấn của huyện Ba Bể đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.  Hoạt động của HĐND đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giám sát, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản được ban hành để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đặc biệt là thực hiện tốt việc tiếp thu, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền. Các tổ đại biểu HĐND đã phát huy được vai trò của người đại biểu HĐND cấp cơ sở, phối  kết hợp chặt chẽ với các thôn bản, khu dân cư tuyên truyền nội dung nghị quyết để nhân dân cùng tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao nhất,  đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động.