Ba Bể tập trung giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2016

Tính đến hết tháng 10, huyện Ba Bể đã giải ngân đạt trên 75% nguồn vốn xây dựng cơ bản theo KH./.

 

Ảnh: Công trình trụ sở làm việc UBND xã Hà Hiệu huyện Ba Bể đã hoàn thành 80% khối lượng.


Năm 2016, Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể triển khai thực hiện 74 công trình với tổng kinh phí trên 104,9 tỷ đồng trong đó khởi công mới 18 công trình và trả nợ khối lượng, chuyển tiếp 56 công trình. Tính đến thời điểm hiện nay, huyện đã thực hiện giải ngân được 78,7 tỷ đồng, đạt 75,1% kế hoạch năm. Những tháng còn lại của năm 2016, huyện Ba Bể đang chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ quyết toán, đẩy nhanh công tác trình thẩm định quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành. Đối với các công trình chuyển tiếp khẩn trương thi công xây dựng để đảm bảo thời gian và tiến độ hoàn thành của công trình. Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư đang tiến hành khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2017.