Ba Bể: Tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành và phân hệ quản lý trường học

Từ ngày 1/8 – 3/8, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể tổ chức 3 lớp tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành và phân hệ quản lý trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trong toàn huyện./.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Mục đích tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, đảm bảo tính liên thông, thống nhất và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung , triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, giảm tải thời gian chi phí cho các hoạt động chuyên môn tại các trường học đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh.  Việc ứng dụng phần mềm sẽ xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống dữ liệu của ngành phục vụ nhu cầu giáo dục về đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học, góp phần quản lý dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo, tạo môi trường thuận lợi để triển khai các ứng dụng trực tuyến, tiến đến đồng bộ trong việc chia sẻ và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong toàn ngành.