Ba Bể tăng cường các giải pháp xóa đói giảm nghèo

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, giúp từng bước cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huyện Ba Bể đang tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ người dân giảm nghèo theo hướng bền vững./.

 

Ảnh: Người dân huyện Ba Bể phát triển kinh tế để xóa nghèo bền vững


Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015, đến hết năm 2016 toàn huyện còn trên 3.600 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 30,89%  trong đó, số hộ nghèo thiếu hụt về các chỉ số tiếp cận dịch  vụ còn khá cao. Điều này đặt ra cho huyện Ba Bể những thách thức lớn. Với mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đảng bộ huyện từ 3,5-4%/ năm; phấn đấu 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất; 100% hộ nghèo, dân tộc thiểu số được cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí; hàng năm đào tạo lao động có tay nghề cho từ 500 người trở lên, đến năm 2020 giảm tỉ lệ lao động nông thôn xuống dưới 50%; mỗi năm có từ 50 người đi xuất khẩu lao động…Để thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững,  cùng với việc lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo như Nghị quyết 30a, Chương trình 135 của Chính phủ, cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam để đầu tư trực tiếp để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, huyện đã xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành  giao cho các xã xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể và phân công cán bộ phụ trách. Tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến nhận thức của người dân trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm để lao động sau đào tạo có việc làm ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đồng thời, phân công các cơ sở cử cán bộ tìm hiểu nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, từ đó có định hướng hỗ trợ, tư vấn  phát triển kinh tế  cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.