Ba Bể quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 21/6, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy dự và phát biểu khai mạc hội nghị./.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ nhấn mạnh:  Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức học tập, triển khai nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng sẽ tạo sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Động viên các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

 

Ảnh: Toàn cảnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại hội trường lớn Trung tâm huyện Ba Bể.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Văn Ninh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Về các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

 

Ảnh: Đảng bộ Công an huyện Ba Bể học tập Nghị quyết XII của Đảng tại đơn vị


Cũng trong ngày 21/6, thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các chi đảng bộ trong toàn huyện cũng đồng loạt tổ chức học tập tập trung Nghị quyết XII của Đảng tại cơ sở.