Ba Bể: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Ngày 25/3, Huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Lân – ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T kiêm trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Triệu Đức Lân – ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) gồm: dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (từ 2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (từ 2016-2020); báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Song song với quán triệt, tiếp thu các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các đại biểu còn được nghe một số nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Các nội dung này gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2015, đó là: nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nhiệm vụ xây dựng Đảng; bảo vệ Tổ quốc và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm rõ một số yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần xây dựng lối sống trung thực đi liền với trách nhiệm nhằm khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thật sự gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

 Thông qua các nội dung quán triệt giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm chắc các quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI, trên cơ sở đó tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, các chi, đảng bộ cơ sở cần xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) một cách nghiêm túc, theo đúng Kế hoạch số 168-KH/HU, ngày 16/3/2015 của Huyện ủy Ba Bể tới toàn thể cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.