Ba Bể quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh

Chiều 30/9/2019, Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; UV BCH huyện ủy, trưởng các cơ quan, ban, ngành, các Ban xây dựng đảng và Bí thư các chi, đảng bộ trong huyện. Đồng chí Dương Văn Tuyến – TUV, Bí thư huyện chủ trì và trực tiếp triển khai một số nội dung tại hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng như: Quy định số 202- QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Chấp hành trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện; Nghị quyết số 50- NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Quy định số 3989-QĐ/VPTW ngày 16/8/2019 của Văn Phòng Trung ương Đảng quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 378-CTr/TU ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến -TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung tại địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra./.