Ba Bể phấn đấu mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên

Phấn đấu mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên là một trong những mục tiêu quan trọng được thông qua trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 ./.

 

Ảnh: Lớp bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú huyện Ba Bể năm 2016


Với mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Ba Bể xác định sẽ tập trung vào một số giải pháp chính đó là các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, tạo điều kiện để quần chúng tích cực có động cơ phấn đấu, tu dưỡng vào Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình tiến hành xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng, thực hiện kiểm điểm, xếp loại đảng viên vào cuối năm. Huyện Ba Bể phấn đấu có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, phấn đấu đến năm 2020, 100% số thôn bản có chi bộ sinh hoạt độc lập.